Uzupełnij tabelę opisującą sytuację liryczną w wierszu

Pobierz

Karty pracy mają na celu wesprzeć uczniów z trudnościami w sferze społecznej w analizie i rozumieniu interakcji międzyludzkich.. Cele lekcji: poznasz genezę wiersza oraz kontekst biograficzny utworu, zaproponujesz wstępną tezę interpretacyjną i ją zweryfikujesz, przedstawisz sytuację liryczną ukazaną w utworze, porównasz sposób opisu dwóch światów - świat adresatki wiersza/świat podmiotu .Do gór i lasów to fraszka o charakterze autobiograficznym.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.).. Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz.. Ta przejażdżka staje się dla niego czynnością najwspanialszą na świecie.. Napiszcie jak w utworze ukazane jest niebo (w zeszycie).. Co wiemy o podmiocie lirycznym, określenie jego rodzaju 6.Osoba mówiąca w wierszu, tułacz, przebywający z dala od ojczystego kraju, pogrążony w żalu, wraca wyobraźnią do dobrze znanych mu stron, wspomina szczególnie mu bliską osobę.. Podobną sytuację ukazuje Juliusz Słowacki w wierszu pt. "W pamiętniku Zofii Bobrówny".Analiza i interpretacja wiersza - co i jak.. Czasem jest trudna do zdobycia i organizmy muszą ograniczać jej straty.. Co robi podmiot liryczny?. Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki).. W tym celu uzupełnij tabelę.. Rozpętał się sztorm i statek jest bliski zatonięcia, a śmiertelne zagrożenie wywołuje różne reakcje podróżujących..

Uzupełnij tabelę opisującą warunki życia na lądzie.

ZADANIA DLA UCZNIA:Osoba mówiąca w wierszu wciąż puka do "drzwi kamienia".. W wierszu Norwida obraz Polski jest nie tyle realny, ile przeniesiony w sferę ideału.. "jest stworzeniem doskonałym", "równy samemu sobie/pilnujący swych granic", "wypełniony dokładnie kamiennym .Opisz sytuację liryczną obecną w wierszu W. Szyborskiej "na wieży babel" i zinterpretuj ją.. Uczniowie poznają wiersz w trakcie indywidualnej lektury, następnie przystępują do jego analizy: określają typ liryki, wskazują podmiot liryczny oraz adresata, omawiają sytuację liryczną.Opisz sytuację liryczną przedstawioną w utworze.. Nazwij podmiot liryczny ujawniający się w tym trenie.. Sparafrazuj tekst Jana Kochanowskiego, używając współczesnej polszczyzny.. Wiersz opisuje dramatyczne chwile na morzu.. Napisz artykuł do gazetki szkolnej pt. "Blaski i cienie wirtualnej rzeczywistości".Opisz sytuację liryczną przedstawioną w utworze.. Nawet w tych, które można uznać za zupełnie zwyczajne kryje się wiele wątków, emocji, motywów zachowania.. Oddalenie tych dwojga potęguje w wierszu kontrastowe zestawienie dwóch obrazów otoczenia, w którym każda z tych osób się znajduje.Jagnię i wilcy to utwór pochodzący z czwartej księgi Bajek i przypowieści Ignacego Krasickiego.. W tym celu uzupełnij tabelę.. W tym celu uzupełnij tabelę..

Określ sytuację liryczną w utworze.

Podmiot liryczny i jego przeżycia ujawniają się czytelnikowi nie w postaci wyznania, ale poprzez konstrukcję świata przedstawionego, zbudowanego z elementów istniejących poza świadomością "ja" lirycznego.Liryka, jej gatunki i podział.. Tren rozpoczyna się słowami: Orszulo moja wdzięczna.Sonety krymskie - Burza.. W swej twórczości poruszali go m. in.. W wyniku niektórych reakcji chemicznych powstają mieszaniny niejednorodne.. Wiersz Władysława Broniewskiego pt. "Oczy" reprezentuje typ liryki.Określ sytuację liryczną przedstawioną w wierszu.. Motyw tęsknoty za ojczyzną był dobrze znany romantykom.. Podmiot liryczny, którym jest sam poeta, jeździ w maju po Warszawie w tramwaju.. Podmiot liryczny, którego tym razem możemy utożsamiać z samym Kochanowskim, pod wpływem obserwowanego krajobrazu przywołuje z pamięci dawne zdarzenia, wymieniając w wierszu najważniejsze z nich:Sytuacje społeczne zazwyczaj są złożone.. Zmienia się w ciągu roku oraz w ciągu doby.. Polub to zadanie.. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni, oczytania, swego rodzaju wrażliwości na język poetycki.Opisz sytuację liryczną utworu "Dusiołek".. Faza realizacyjna 1. przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. epoka: Romantyzm..

R17xltt7UVAqyOkreśl sytuację liryczną wiersza Krosienka.

Kamień jednak stwierdza, że takich drzwi w ogóle nie ma.. Wyjaśnij znaczenie tytułu i uzasadnij jego trafność.Określić sytuację liryczną (sytuacja, w jakiej pada wypowiedź podmiotu lirycznego): a) sytuacja wyznania b) apostrofa c) liryka sytuacyjna (dialog) 4.. Wykonaj zadanie 2 i 3 ze str. 235.Konkurs polonistyczny.. Etap rejonowy 5 Zadanie 9.. W rodzaju pasterskim oddano emocje podmiotu lirycznego.. Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych.. Ajudah to utwór zamykający cykl sonetów krymskich.. Odpowiedz na pytania: a).. Wiersz składa się z czterech wersów, każdy po trzynaście głosek (7+6).Ajudah - analiza i interpretacja, Adam Mickiewicz, życie i twórczość.. Opisz sytuację liryczną przedstawioną w tym tekście.. Opisz krótko sytuację, w której znalazł się podmiot liryczny.. Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się subiektywizmem, podporządkowanej funkcji ekspresywnej języka.2.. Wiatr Jest go więcej na lądzie .najprawdopodobniej w Paryżu, na przełomie 1558 i 1559 r. Wiersz ten otworzył nowy okres w dziejach literatury polskiej".. (0-2) Dokonaj analizy słowotwórczej poniższych wyrazów.. W rodzaju pasterskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Podmiot liryczny opisuje pewną sytuację, nie ujawniając się.

Część pierwsza obejmuje dwie pierwsze .1.. Formant Podstawa1.. Forma wypowiedzi: a) monolog b) dialog c) narracja 5. na kogo się kreuje?. Typ liryki.. W tym celu uzupełnij tabelę.. Osoba mówiąca czuje się na emigracji osamotniona, tęskni za ojczyzną.. Świat przepełniony jest różnymi zapachami, dźwiękami i .Podmiot liryczny opisuje ją jako kraj religijny, w którym ludzie mają poszanowanie do chleba, znają wartości moralne, są życzliwi oraz pomocni.. Podaj nazwę metody, którą należy zastosować w celu wyodrębnienia .- omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu i puenty, - charakteryzuje bohaterów w utworze, - wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.. ", "-Określ sytuację liryczną w wierszu Norwida Moja piosnka [II].. W zeszycie wykonaj polecenie 2 str. 91.. Jego bohaterem i jednocześnie podmiotem lirycznym jest już inny wędrowiec niż ten, który pojawia się na przykład w Stepach akermańskich.To już nie zagubiony wyobcowany Pielgrzym, którego przytłacza niezrozumiała egzotyczna rzeczywistość.TEMAT: Krajobraz duszy - "Rozłączenie" Juliusza Słowackiego.. Zaprojektuj doświadczenie prowadzące do powstania niejednorodnej mieszaniny, w której skład wchodzi wodny roztwór kwasu siarkowego (VI).. autor: Adam Mickiewicz.. Sonet Burza to typ liryki pośredniej.. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki.. Określ, w jakiej roli występuje.. Możliwe odpowiedzi: 1. pytania retoryczne, 2. wykrzyknienia, 3. apostrofy, 4. elipsy, 5. oksymorony, 6. antytezy, 7. anafory, 8. epitety .Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa wyrazy podano dodatkowo - nie pasują do żadnej luki.Nazwij typ liryki i określ sytuację liryczną w wierszu Broniewskiego pt. "Oczy" Ewa.. Właśnie idealizacja ojczyzny, nadmierne uwypuklanie jej cnót i zalet było .Analiza wiersza Do krytyków Juliana Tuwima.. Wymieńcie cechy oga ukazanego w utworze (w zeszycie).. W wierszu "Do krytyków" Julian Tuwim wyraża swą radość z życia.. Karuzela z madonnami (M. Białoszewski) Sytuacja liryczna, ukazana w wierszu, to zabawa na karuzeli ustawionej gdzieś na peryferiach miasta w czasie niedzieli, jarmarku, a może odpustu.Osoba mówiąca w tekście jest obserwatorem stojącym w jednym miejscu i przypatrującym się ruchowi karuzeli, dowodzą tego fragmenty "- białe konie / - bryka / - czarne konie / - bryka itd.. Scharakteryzujcie Urszulę (występuje ona w roli bohaterki i podmiotu lirycznego opowiadającego o zdarzeniach, które miały miejsce w niebie), np. Urszula: Chemia.. TEMAT 2: "Elegia o ch łopcu polskim" jako metafora losu pokolenia doświadczonego przez wojnę.. Opiszcie sytuację przedstawioną w wierszu Leśmiana (w zeszycie).. Porównaj bohaterów w wypowiedziach osoby mówiącej - uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami zawartymi w ćw.. Polecenie: Przeczytaj wiersz Jana Lechonia Przypowieść ze str. 234 - 235.. Może być dodatnia lub ujemna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt