Charakteryzuje białka budujące błony biologiczne

Pobierz

Błony biologiczne • wymienia i wskazuje • omawia model budowy • charakteryzuje białka • analizuje • wyjaśnia związek składniki błon błony biologicznej błonowe rozmieszczenie białek właściwości białek biologicznych • wymienia funkcje białek • omawia budowę i lipidów w błonach błonowych z budowącharakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych.. Wybierz jedną odpowiedź: a) Są luźno związane z dwuwarstwą lipidową.. 2.Organiczne składniki komórki.. c) Są połączone z obiema warstwami dwuwarstwy lipidowej.Budowa błon biologicznych.. Tworzą podwójną warstwę, tzw. dwuwarstwę.. W komórkach zwierzęcych tworzy się płaszcz węglowodanowy tzw. glikokaliks.W skład błony komórkowej wchodzą również białka błonowe.. Białka integralne mogą być jedynie zakotwiczone w onie biwarstwą lipidową na dwa różne sposoby.. Właściwości i wykrywanie białek • definiuje pojęcia koagulacja idenaturacja • wymienia czynniki wywołujące koagulację i denaturację białka • opisuje doświadczenie wpływu jednegorozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia rolę i właściwości błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych • wykazuje związek między budową błony biologicznej a pełnionymi przez nią funkcjami • planuje doświadczenie mające na celu badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozybudujące organizm • klasyfikuje pierwiastki na makroelementy i mikroelementy ..

Tzw.białka nie przebijające błony.

• charakteryzuje białka błonowe • analizuje schematy transportu substancji przez błony4.. b) Są połączone tylko z jedną warstwą dwuwarstwy lipidowej.. Błony biologiczne tworzą barierę ograniczającą komórkę, pośredniczą w transporcie substancji, tworzą małe przedziały wewnątrz komórki, odbierają sygnały.Zaznacz punkt, który najtrafniej charakteryzuje białka budujące błony biologiczne.. Związane one mogą być z są również tzw. białka integralne, zielone na rysunku powyżej, których nie można iszczenia jej struktury.. Białka powierzchniowe (peryferyjne) — leżą na powierzchni błony; są luźno związane z powierzchniami błony; nie perforują one żadnej z monowarstw błony, a z błoną związane są za pomocą słabych oddziaływań molekularnych, głównie wiązań jonowych, wodorowych i Van der Waalsa; dają się łatwo usunąć z błony wodą lub roztworami soli.Własności fizyczne białek: rozpuszczalność białek jest zależna od stosunku aminokwasów hydrofobowych oraz hydrofilowych: nierozpuszczalne to: skleroproteiny w tkance łącznej (paznokcie, rogi, włosy), a także białka budujące błony lipidowe (receptory błonowe) rozpuszczalne: białka osocza krwi (globuliny)Skleroproteiny są to nierozpuszczalne białka szkieletowe, materiał budulcowy chrząstek, rogów, łusek,włosów itp. tu należą fibroina (białka jedwabiu), kolagen (białka tkanki łącznej , ścięgna), keratyna 9 białka piór, kopyt, włosów, rogów) Białka złożone składają się z części białkowej i z części niebiałkowej zwanej grupa czynną lub prostetyczną, Zależnie od rodzaju tej grupy białka dzieli się na : a) fosforoproteidy , zawierające kwas fosforowy; nie .Przez kanał mogą swobodnie przepływać cząsteczki lub jony, dla których lipidowa część błony jest nieprzepuszczalna..

Lipidami budującymi błony są głównie fosfolipidy.

Podstawowymi elementami strukturalnymi błon biologicznych są: dwuwarstwa fosfolipidowa.. Łączą się one z transportowana .budujące organizm • klasyfikuje pierwiastki na makroelementy .. • charakteryzuje przykładowe białka w pełnieniu określonej funkcji • wykazuje związek budowy białek z ich .. przez błony biologiczne • wyjaśnia, dlaczego błona biologiczna jest selektywniebiałka • charakteryzuje struktury I, II-, III- i IV-rzędową • charakteryzuje grupy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów w łańcuchu i strukturę oraz obecność elementów nieaminokwasowych • zapisuje reakcję powstawania dipeptydu • wyjaśnia znaczenie struktur I-, II-, IIIi IV-rzędowej białek• charakteryzuje przykładowe białka w pełnieniu określonej funkcji • wykazuje związek budowy białek z ich funkcjami w organizmie człowieka 5.. Błony biologiczne • wymienia i wskazuje składniki błon biologicznych • wymienia właściwości błon biologicznych • wymienia podstawowe funkcje błon biologicznych • omawia model budowy błony biologicznej • wymienia funkcje białek błonowych • charakteryzuje białka błonowe • omawia budowę i właściwości lipidów Białka budujące błonę m.in. transportują substancje oraz odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego.. Białka - budulec życia • przedstawia budowę aminokwasów • podaje nazwę wiązania między aminokwasami • wyróżnia białka proste i złożone • podaje przykłady białek prostych i złożonych • wymienia funkcje białek w organizmie człowieka • podaje kryteria klasyfikacji białek • wskazuje wiązanie peptydoweprzez błony biologiczne • stosuje pojęcia roztwór hipertoniczny, roztwór izotoniczny i roztwór hipotoniczny • konstruuje tabelę, w której porównuje rodzaje • omawia właściwości błon biologicznych • charakteryzuje rodzaje transportu przez błony biologiczne • wyjaśnia rolę błony komórkowej • porównuje zjawiskabłony biologicznej • wyjaśnia funkcje błon biologicznych • wyjaśnia różnice między transportem biernym a transportem czynnym • omawia właściwości błon biologicznych • charakteryzuje rodzaje transportu przez błony biologiczne • wyjaśnia rolę błony komórkowej • analizuje rozmieszczenie białek i lipidów w błonach• charakteryzuje grupy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów w łańcuchu i strukturę oraz obecność elementów nieaminokwasowych • zapisuje reakcję powstawania dipeptydu • wyjaśnia znaczenie struktur I-, II-, IIIi IV-rzędowej białek • wyjaśnia znaczenie oddziaływań w strukturach III i IV-rzędowej białkarozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia rolę i właściwości błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych • wykazuje związek między budową błony biologicznej a pełnionymi przez nią funkcjami • planuje doświadczenie mające na celu badanie wpływu roztworów o różnym stężeniu na zjawisko osmozyprzez błony biologiczne • stosuje pojęcia roztwór hipertoniczny, roztwór • omawia właściwości błon biologicznych • charakteryzuje rodzaje transportu przez błony biologiczne • wyjaśnia rolę błony komórkowej • porównuje zjawiska osmozy i dyfuzji • przedstawia skutki umieszczenia komórki roślinnej oraz komórki24..

białka błonowe, głównie lipoproteiny i glikoproteiny.

-omawia biologiczne funkcje białek, -podaje przykłady funkcji węglowodanów i tłuszczy w komórce, -wymienia podstawowe cechy DNA i RNA.. - dzieli węglowodany na cukry proste, dwucukry i wielocukry, -omawia budowę chemiczną białek i aminokwasów,Błony biologiczne • wymienia i wskazuje składniki błon biologicznych • wymienia właściwości błon biologicznych • omawia model budowy błony biologicznej • wymienia funkcje białek błonowych • charakteryzuje białka błonowe • omawia budowę i właściwości lipidów występujących • analizuje rozmieszczenie białekbiologicznych • charakteryzuje rodzaje transportu przez błony biologiczne • wyjaśnia rolę błony komórkowej • porównuje zjawiska osmozy i dyfuzji • analizuje rozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia rolę i właściwości błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznychbudujące organizm • klasyfikuje pierwiastki na makroelementy .. • charakteryzuje przykładowe białka w pełnieniu określonej funkcji • wykazuje związek budowy białek z ich ..

W zewnętrznej warstwie błony komórkowej znajdują się także gliko lipidy.

b) Są połączone tylko z jedną warstwą dwuwarstwy lipidowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt