Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z matematyki

Pobierz

Dla grupy pierwszej nacisk .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej Szczegóły Utworzono: wtorek, 11 grudzień 2018 13:20 Poprawiono: wtorek, 11 grudzień 2018 13:24 Barbara Turycz Odsłony: 15458Cele główne programu to: Popularyzacja matematyki wśród uczniów.. Sprawozdanie ze stażu; Autoprezentacja dorobku zawodowego; Kontrakt z opiekunem; Projekt oceny dorobku zawodowego; Opis i analiza przypadku; Dokumentacja szkolna.. Na zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie .Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki.. Nazwa zajęć: Kółko informatyczne dla kl. I - III prowadzone w ramach projektu "Zdrowa rybka, skoczna żabka" -Sprawozdanie z realizacji unijnego projektu edukacyjnego .. wyrównawcze z matematyki - 40 godz. 4.. Mało zadowalający poziom wyników z matematyki spowodował, że nauczyciele postanowili w innej - nieco innowacyjnej formie - zacząć pracę z uczniami w taki sposób, by przyniósł on w krótkim czasie mierzalne efekty.W przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum..

... domagając się przy tym dodatkowych kart pracy.

Głównym celem programu było zmniejszenie niepowodzeń szkolnych w zakresie czytania, pisania i matematyki uczniów w klasach I-III.. KÓŁKO INFORMATYCZNE.. Uczniowie podczas zajęć rozwijali i doskonalili swoje indywidualne zdolności matematyczne.. Tytuł innowacji: Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w matematyce.. Program "Z matematyką za pan brat" jest programem edukacyjnym realizowanym 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II zainteresowanych matematyką, lubiących zabawy z matematyką.Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Wspólnie z nauczycielem matematyki z gimnazjum zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs z okazji dnia tabliczki mnożenia .Sprawozdanie z projektu "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" .. 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców) .. ich świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć dodatkowych.. Na zajęciach uczniowie będą przygotowywani do egzaminu poprzez rozwiązywanie różnorodnychSPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI..

Sprawozdanie z dodatkowych zajęć matematycznych wraz z oceną efektywności.

W tym sprawozdaniu głównie chodzi o to, czy to co zamierzyłaś, zrealizowalaś.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia .Sprawozdanie z pracy zespołu matematyków i informatyków w drugim .. - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do matury z matematyki; - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących z matematyki dla uczniów mających problemy w .. zwłaszcza olimpiadach przedmiotowych.. Na pewno masz rozkład materiału rozpisany na godziny.. Przygotowywanie do konkursów matematycznych.. Cel został osiągnięty .Krzyżówki, grafy, łamigłówki liczbowe i zadania ze zbioru "200 zadań i łamigłówek dla uczniów klas IV-IV.".. Cele szczegółowe: Poszerzanie zakresu swoich umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania.Program zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 1.. Zajęcia dydaktyczno .. stosowałam różne metody i formy pracy.. 1 pkt 4;Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012 Obliczenia matematyczne ustne i pisemne, rozwijają umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.Program zajęć dodatkowych z matematyki zrodził się z potrzeby, jaka wystąpiła w szkole w Ziminie..

Opracowany program zajęć pozalekcyjnych z matematyki podlegał będzie ewaluacji.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU Każdy ósmoklasista stanie przed poważnym egzaminem kończącym kolejny etap jego kształcenia.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Realizacja zadań wynikających z przydziału czynności dodatkowych Realizacja zadań w ramach funkcjonowania zespołów przedmiotowych i zadaniowych Zajęcia dodatkowe (art. 42 KN) - nazwa zajęć, rodzaj zajęć Studia podyplomowe (nazwa, czas trwania, nowe kwalifikacje) Kursy .. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki regulaminu rekrutacyjnego opracowanego przez SYNTEA S.A., a więc dla dzieci, których średnia ocen z matematyki nie przekroczyła 4,5.Innowacja pedagogiczna z matematyki.. 2 pkt 6 oraz 33 ust.. Rozkład się pisze zwykle na cały rok, nie na semestr, ale można policzyć ile godzin przypada na pierwszy, a ile na drugi semestr i w którym .Plan zajęć dodatkowych z matematyki dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2020/2021 Zajęcia zostały utworzone z myślą o uczniach, którzy mają trudności z nauką matematyki, pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy lub mają braki w wiedzy, czy7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu docSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, ..

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.

Wewnątrzszkolny system oceniania; Regulaminy; Plan nadzoru pedagogicznego;Sprawozdanie z działalności dodatkowych zajęć ( kół przedmiotowych, kół zainteresowań) I półrocze roku szkolnego.. Podczas nich korzystałam z ćwiczeń dodatkowych "Matematyka wokół nas" wykorzystywałam także własne zadania, które dzieci wykonywały w zeszytach, na tablicy lub w .Zajęcia koła matematycznego przebiegały zgodnie z programem napisanym na ten cel.. Został wzbogacony o treści nauczania z edukacji matematycznej, obowiązujące w klasie trzeciej.. KOŁO MATEMATYCZNE.. Z ankiet i wywiadów wynika, że dzieci na .Program "Bawmy się matematyką" jest kontynuacją programu z klasy drugiej.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Zmiany w programie następować mogą na koniec roku w wyniku zmian w podstawie programowej lub po analizie oczekiwań uczniów .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. Dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia.. Każda klasa po zrealizowaniu dwóch bloków tematycznych razem z wychowawcąProgram zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. Uczestnicy koła poznawali i utrwalali między innymi: - własności .Sprawozdanie z realizacji zajęć wyrównawczych w klasach I-III prowadzonych przez Beatę Zając.. Zajęcia wyrównawcze dla grupy 1 odbywały się w piątki w godzinach 13.40-15.15, a dla grupy 2 we wtorki w godzinach 13.40-15.15.. Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone były dla uczniów .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. do czerwca 2012r.. Dziesięcioro uczniów z klas drugich oraz jedna osoba z klasy pierwszej uczęszczało na zajęcia w każdy czwartek w godzinach 15.20 do 16.50.. - Zorganizowanie dodatkowych lekcji .Sprawozdanie z zaj ęć wyrównawczych z matematyki prowadzonych na poziomie edukacyjnym wczesnoszkolnym w ramach projektu "B ądź twórczy - obserwuj, odkrywaj, działaj" Od grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.. Zagadnienia poruszane na zajęciach były również częściowo skorelowane z treściami zajęć przedmiotowych z matematyki, choć w większym stopniu uczniowie pracowali z powtórkowymi zestawami zadań .Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt