Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wzór

Pobierz

7.1.7.. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Admi-nistratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Sys-temem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrzny-Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, zwana dalej "Instrukcją" określa zasady, tryb postępowania i zalecenia Administratora Danych, które muszą być stosowane przez osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.Załącznik do zarządzenia 6/2016 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH § 1.. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, zwana dalej "Instrukcją" określa zasady, tryb postępowania i zalecenia Administratora Danych, które muszą być stosowane przezZałącznik nr 2 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do do przetwarzania danych osobowych w praktyce lekarskiej/dentystycznej Wzór odwołania upoważnienia imiennego do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w praktyce lekarskiej/dentystycznej..

instrukcja zarzĄdzania systemem informatycznym_wzÓr.docx.

14. Rejestr, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Instrukcji, powinien odzwierciedlać aktualny stan systemu w zakresie użytkowników i ich uprawnień oraz umożliwiającego przeglądanie historii zmian uprawnień użytkowników.. INSTRUKCJA określająca sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, zwana dalej "instrukcją" Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne.Instrukcja zarządzania systemem informatycznym powinna zawierać: 1) wskazanie systemów informatycznych w których przetwarzane będą dane osobowe, ich lokalizacji, metod dostępu do systemu (np. bezpośrednio poprzez komputer, lokalna sieć komputerowa, Internet itp. )Zarządzanie systemem informatycznym to określone sposoby postępowania z systemem informatycznym, aby ochrona przetwarzanych w nich danych była należycie zapewniona.. instrukcja zarzĄdzania systemem informatycznym_wzÓr.docx.. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym to dokument, który potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych jest zgodne z przepisami prawa.Instrukcja określa stosowne procedury i warunki zarządzania systemem informatycznym oraz kartotekami, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.Instrukcja zarządzania systemem informatycznym stanowi jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych przez administratora danych (ADO).1..

7.1.7.instrukcja zarzĄdzania systemem informatycznym_wzÓr.docx.

Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury3 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI Przedmiotem Instrukcji jest określenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych gromadzonych, transmitowanych i przechowywanych w systemach informatycznych, a także sposobu zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji, w tym szczegółowe określenie: poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, procedur .zarządzania bezpieczeństwem 1.. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM_WZÓR.docx - Google Drive.INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Strona 9 z 23 poszczególnych usług.. ., dnia .Instrukcja zarządzania systemem informatycznym stanowi zbiór zasad postępowania w obszarze IT, związanym z przetwarzaniem danych osobowych, za wdrożenie i przestrzeganie, których odpowiada osoba sprawująca funkcję administratora systemu informatycznego (dalej: ASI), niezależnie od sposobu i formy jej zatrudnienia w jednostce î.1.. 2.Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej "Instrukcją Zarządzania" wprowadza się w oparciu o wymogi bezpieczeństwa informacji określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt